Emel Filiz Ozbay (University of Maryland)

"Progressive Random Choice"